Tỷ suất lợi nhuận
Mô tả
Biểu mẫu cho phép thống kê và so sánh tỷ suất lợi nhuận của các mã cùng ngành cấp 3 trong các giai đoạn khác nhau.
Chi tiết
Mở trong Excel