M-Score
Mô tả
Chỉ số M (M-Score) cho biết báo cáo tài chính của doanh nghiệp có bị chế biến hay không. Giá trị M-Score được tính theo 5 hoặc 8 tiêu chí. Số báo cáo được sử dụng tối đa là 10 năm liên tiếp. Giá trị tới hạn mặc định được sử dụng là -1.78. Người dùng có thể thay đổi mã và giá trị mặc định theo nhu cầu sử dụng.
Chi tiết
Mở trong Excel