Tìm dấu hiệu khả nghi trong BCTC
Mô tả
Cho phép nhà đầu tư nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính.
Chi tiết
Mở trong Excel