Bộ lọc mã cổ phiếu theo dòng tiền tự do
Mô tả
Đánh giá và so sánh cổ phiếu dựa trên việc chấm điểm các tiêu chí về dòng tiền tự do, CAPEX, tăng trưởng EPS, Doanh thu, lợi nhuận, .... Áp dụng cho các doanh nghiệp thông thường.
Chi tiết
Mở trong Excel