Piotroski F score (Doanh nghiệp thường)
Mô tả
Tính toán chỉ số Piotroski F score theo thang điểm từ 1 - 9. Có thể tùy chỉnh tham số khấu hao.
Chi tiết
Mở trong Excel