Phân tích Báo cáo tài chính (DN thường)
Mô tả
Phân tích Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Doupont và tính toán một số nhóm chỉ số tài chính của 1 Doanh nghiệp thường.
Chi tiết
Mở trong Excel