Phân tích Báo cáo tài chính (Ngân hàng)
Mô tả
Phân tích Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và tính toán một số nhóm chỉ số tài chính của 1 ngân hàng.
Chi tiết
Mở trong Excel