Phân tích Báo cáo tài chính (Ngân hàng) - Excel 365
Mô tả
Phân tích Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và tính toán một số nhóm chỉ số tài chính của 1 ngân hàng.
Chi tiết
Mở trong Excel