Phân tích và so sánh Bảng cân đối kế toán các mã CP - Excel 365
Mô tả
Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. So sánh một số chỉ tiêu giữa các doanh nghiệp cùng ngành.
Chi tiết
Mở trong Excel