Chỉ số Beta - Excel 365
Mô tả
Cho phép tính chỉ số Beta theo giá đóng cửa hoặc giá đóng cửa điều chỉnh
Chi tiết
Mở trong Excel