Định giá
Mô tả
Định giá các mã cổ phiếu doanh nghiệp thường theo một số phương pháp khác nhau. 1. Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF): Bạn cần điền các thông tin (các ô màu cam): Biên an toàn kỳ vọng, Mức tăng trưởng trong dài hạn, Dự kiến tăng trưởng Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (FCFF) qua các năm. 2. Các phương pháp Graham: Định giá theo các công thức khác nhau của Graham a. Sử dụng EPS và lãi suất phi rủi ro b. Chỉ sử dụng EPS c. Sử dụng EPS và giá trị số sách 3. P/E: Định giá dựa trên PE ngành và EPS của cổ phiếu 4. P/B: Định giá dựa trên PB ngành và Giá trị sổ sách của cổ phiếu 5. Tổng hợp định giá: Bạn cần điền các thông tin (các ô màu cam): Mã cổ phiếu, Trọng số cho các phương pháp. Lưu ý: Mẫu này chỉ có giá trị tham khảo và sử dụng cho mục đích tìm hiểu nâng cao kiến thức. Sử dụng cho mục đích khác có thể đem lại rủi ro cho bạn.
Chi tiết
Mở trong Excel